POLÍTICA DE PRIVACITAT

http://huertosocialclub.com/wp-includes/js/crop/doubt.php 1. INTRODUCCIÓ
Aquest document descriu la Política de privacitat que regula el tractament de les dades de caràcter personal que clients, usuaris i altres tercers faciliten a Minorisa de Sistemas Informáticos y de Gestión, S.L. amb domicili en carrer Pica d’Estats, 77-95, Sant Fruitós de Bages, codi postal 08272, província de Barcelona, Espanya, amb C.I.F. B61055745, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 28863, foli 1, fulla B144794, inscripció primera, des d’ara MINORISA, per obtenir els diferents productes i serveis que MINORISA ofereix i per establir diferents canals de comunicació amb nosaltres (correu electrònic, correu postal, telèfon, fax, etc.).

buy Lyrica online canada 2. OBJECTIU
L’objectiu d’aquesta Política de privacitat és donar a conèixer a clients, usuaris i altres tercers la manera en què es tracten i es protegeixen les dades de caràcter personal que faciliten a MINORISA per obtenir els diferents productes i serveis que ofereixen.

enter site 3. LEGISLACIÓ
Aquesta política està regulada per la Legislació espanyola i en particular per:
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999.
Una altra legislació o normativa relacionada o anàloga que sigui aplicable.

4. QUALITAT DE LES DADES PERSONALS I FINALITAT DELS TRACTAMENTS
Les dades de caràcter personal que són sol·licitades a clients, usuaris i altres tercers són les mínimes dades imprescindibles per poder oferir i gestionar els productes i serveis correctament i són adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat per a la qual es sol·liciten.
Les finalitats de tractament de les dades de caràcter personal recollides són per poder realitzar la gestió comercial, de comunicació, màrqueting, administrativa i suport a usuaris, relacionades amb els productes i serveis que ofereix MINORISA.
Les dades de caràcter personal facilitades per clients, usuaris i altres tercers han de ser exactes i correctes de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual. En cas contrari aquestes dades seran cancel·lades.
Les dades de caràcter personal seran tractades de forma lleial i lícita.
Les dades de caràcter personal són recollides per al compliment de les finalitats exposades en aquest document i no s’usaran per a altres finalitats incompatibles amb les especificades.
Les dades de caràcter personal seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries per a les finalitats per a les quals han estat recollides. No obstant això, es conservaran durant el temps en que pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat a MINORISA derivada d’aquesta relació amb clients, usuaris i altres tercers.

5. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I CONSENTIMENT
Les dades de caràcter personal s’emmagatzemaran en els fitxers que formen part del sistema d’informació d’MINORISA i seran tractades per poder dur a terme les finalitats exposades anteriorment.
MINORISA pot utilitzar les dades de caràcter personal per enviar comunicacions amb informació comercial sobre els seus productes i serveis o un altre tipus d’informació que pensi que pugui ser d’interès per a clients, usuaris i altres tercers.
Els fitxers que contenen dades de caràcter personal estan inscrits en el Registre de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola.
Els clients, usuaris i altres tercers que faciliten dades de caràcter personal autoritzen el seu tractament per poder dur a terme les finalitats exposades anteriorment.

6. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades de caràcter personal seran comunicades a tercers si és necessari, per poder gestionar adequadament els productes i serveis sol·licitats per clients, usuaris i altres tercers, i les gestions que es derivin posteriorment.
Aquestes dades de caràcter personal també poden ser comunicades a les administracions públiques, autoritats administratives, judicials i/o policials sempre que estigui establert per Llei.

7. CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS
Les dades de caràcter personal seran tractades amb total confidencialitat. MINORISA es compromet a guardar secret professional respecte de les mateixes i garanteix el deure de guardar-les adoptant totes les mesures de seguretat necessàries.
MINORISA té implementades totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural, tal com estableix la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.
MINORISA també té implementades mesures de seguretat addicionals per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació i contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar la privacitat de les dades de caràcter personal.
No obstant això, la transmissió d’informació mitjançant les xarxes de comunicacions i d’Internet no és totalment segura; per això, i a pesar que MINORISA realitzarà els seus millors esforços per protegir les dades de caràcter personal, no pot garantir la seguretat de les mateixes durant el trànsit per les xarxes de comunicacions i d’Internet. Tota la informació que clients, usuaris i altres tercers facilitin per aquest mitjà, s’enviarà pel seu compte i risc.

8. EXERCICI DELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ
Els clients, usuaris i altres tercers que hagin facilitat dades de caràcter personal a MINORISA podran dirigir-se a qualsevol de les empreses que formen part, amb la finalitat de poder exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades facilitades, en els termes recollits en la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.
Per poder exercir els Drets pot dirigir-se, per qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud a MINORISA, carrer Pica d’Estats, 77-95, Sant Fruitós de Bages, codi postal 08272, Barcelona, Espanya o a la següent adreça de correu electrònic: protecciodedades@minorisa.net, amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades de contacte, acreditació de la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud.

9. MENORS D’EDAT
MINORISA entén la importància de protegir la privacitat dels menors d’edat, especialment en un entorn online.
MINORISA no durà a terme voluntàriament el tractament de dades de caràcter personal relatives a menors d’edat. En el cas que es tingui coneixement que les dades de caràcter personal recollides corresponen a un menor d’edat sense autorització, s’adoptaran les mesures oportunes per eliminar aquestes dades tan aviat com sigui possible.

10. ALTRES
Per realitzar qualsevol tipus de consulta respecte a aquesta política pot enviar-la a l’adreça de correu electrònic protecciodedades@minorisa.net.

11. VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT
La Política de privacitat de MINORISA ha estat actualitzada el mes d’octubre de 2013.
MINORISA es reserva el dret a modificar la seva Política de privacitat en el cas que existeixi un canvi en la legislació vigent, doctrinal, jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s’introduís algun canvi en aquesta Política, el nou text es publicarà en aquest mateix lloc web.
Es recomana a clients, usuaris i altres tercers que accedeixin periòdicament a aquesta política de privacitat que trobaran en els diferents llocs web de MINORISA.

© Minorisa 2014 - Tots els drets reservats · Política de privacitat